Sunday, October 10, 2010

Ringkasan Program Pecutan Bahasa Melayu SPM 2010Program Pecutan Kecemerlangan SPM Bahasa Melayu 2010


Kertas 1: Karangan Berpandu dan Karangan Umum

Karangan Berpandu (30m) Masa : 45 minit

-wajib ulas 3 isi ( panjang karangan 1¾ muka surat atau 2 muka surat)

-Pendahuluan

-Isi

-Huraian /Contoh

-Penutup

Kelemahan:

Perenggan isi tidak seimbang, ada perenggan 8 baris, 3 baris, 5 baris, 2 baris.=markah kurang

(Perenggan isi mesti seimbang, kalau P2-10baris, P3=11baris, P4=9baris, =markah baik)

Kalau tidak seimbang, pemeriksa akan tahu bahawa tahap pemikiran pelajar tidak matang

Karangan Umum (100m) Masa 90 minit)

Dimensi Diri---------------------------------guna “saya”, kalau tidak markah kurang

Dimensi Keluarga---------------------------guna “ibu bapa” atau “keluarga”

Dimensi Masyarakat

Dimensi Negara atau Antarabangsa : tidak digalakkan tulis Dimensi Antarabangsa

Komponen Sastera

Mesti ada 5 isi, (kalau 4 isi dan kurang daripada 350 patah perkataan, markah turun dengan banyak), tidak perlu kira dan tulis jumlah perkataan, pemeriksa akan kira sendiri.

Panjang karangan 3½ muka surat ke 5 muka surat (kalau hendak mendapatkan gred A+)

Isi –isi perlu disusun mengikut keutamaan

Tips: buat peta minda, atau catat secara ringkas 5 isi yang akan ditulis, kemudian, sedikit huraian atau contoh yang akan ditulis supaya tidak lupa isi-isi yang ingin ditulis

-Kalau tajuk yang diberi mempunyai dua bahagian contohnya, apakah faktor dan langkah untuk menangani masalah ponteng

-Isi untuk faktor 3 dan Isi untuk langkah juga perlu ada 3 (tidak boleh isi faktor 4, isi untuk langkah 1 sahaja =markah kurang)

Contoh Warga emas diabaikan, faktor pengabaian dan cara menangani

Tulis 3 faktor dulu, kemudian baru tulis 3 langkah. JANGAN tulis faktor diikuti oleh langkah.

-Setiap perenggan perlu ada variasi bahasa seperti kaitkan dengan peribahasa, cogan kata, kata-kata hikmat dan lain-lain

Jangan gunakan kaedah Tanya Soalan, kemudian Jawab Sendiri ( tidak digalakkan)

Contoh tajuk Dimensi Diri:

Remaja lebih suka baca bahan picisan daripada bahan ilmiah. Apakah pandangan anda?

Anda boleh tulis : Mengikut kajian sekolah saya, 90% pelajar suka membaca bahan picisan daripada bahan ilmiah

JANGAN berikan kajian yang direka sendiri.

Format Karangan

Kalau salah format karangan, markah akan turun dengan banyak

Format Rencana, tajuk rencana sama ada setiap awal kata huruf besar atau semuanya huruf besar.

Karangan mesti lengkap, format betul, pemerengganan betul, kalau tidak markah akan turun

Kertas 2 : Rumusan, Pemahaman, Tatabahasa dan Novel

RUMUSAN

Tugasan popular:

Punca : faktor-faktor/ sebab

Masalah : kekangan / halangan / kesulitan / kerumitan

Kepentingan : faedah / manfaat / kebaikan / keistimewaan

Peranan : tugas / tanggungjawab / fungsi

Kesan : akibat / implikasi

Langkah : pendekatan/ usaha/ tindakan / cara-cara

Baca petikan dengan teliti, ….tentang tanggungjawab masyarakat…..dan langkah ……..
Laporan Rencana (tahun ini mungkin ditukar ke laporan atau rencana)

Petikan membincangkan peranan…. / Laporan membincangkan peranan…. / Rencana membincangkan peranan…

Selain tukar kata kunci tanggungjawab ke peranan, perkataan masyarakat juga perlu ditukarkan (kalau Lembaga Peperiksaan menggunakan skema permarkahan baharu)

Contoh: Langkah-langkah ibu bapa mendidik anak-anak mengurus wang dan faedah pada masa depan

Jawab: Petikan membincangkan usaha / cara ibu bapa mendidik anak-anak menguruskan wang (2m)

Isi tersurat

-jangan baca ayat pertama perenggan pertama (BUKAN ISI )

- perhatikan perkataan, “selain”, “ di samping “, “sehubungan”, “begitu juga” – tandakan (ISI)

1. Jika soalan tentang “faedah”, cuba cari perkataan “boleh”. “dapat”, “mampu” dan “upaya”- tandakan ISI

2. Jika soalan tentang “langkah”, cuba cari perkataan “seharusnya”, “sewajarnya”, “perlu”, “hendak”, tandakan ISI

Kesimpulan

Kesimpulannya, + salin sedikit tajuk + ( ) + supaya/ agar + siapa dalam petikan (contoh: remaja, ibu bapa, masyarakat, pelajar dll) + aman dan damai/ ekonomi meningkat/ kehidupan tidak terjejas / harmoni

( diberi kerjasama / diambil perhatian / diberi sokongan/ diberi galakan)

PEMAHAMAN

Jawab soalan pemahaman, contoh maksud rangkai kata

Cara jawab: maksudnya …….

Apakah cara mengatasi masalah….

Cara jawab: caranya ialah……..

4 konsep : gigih

NILAI / tanggungjawab

PERWATAKAN/ 5 unsur berani

PERSOALAN/ tabah

PENGAJARAN kasih sayang

Jika soalan Nilai

-tambah imbuhan “ ke…an” / “ ber” kecuali kasih saying

Contoh : gigih – kegigihan, tanggungjawab---bertanggungjawab

Jika soalan Perwatakan

-gugurkan semua imbuhan

Jika soalan Persoalan

-Nilai +Watak yang dinyatakan

Contoh: keberanian Sabor (nyatakan watak dalam petikan)

Jika soalan Pengajaran

-kita + perlu / hendaklah / mesti / + tabah

Baca perkataan pertama soalan, kalau : berikan/nyatakan/kemukakan (jawapan tidak perlu huraian atau conoth). kalau: terangkan/jelaskan/huraikan (jawapan mesti ada huraian ataupun contoh, contoh ambil daripada petikan)

Bentuk Soalan seperti : Pada pendapat anda, jika pelajar jawab seperti berikut akan dapat markah 0

Pada pendapat saya, kita boleh membina asrama untuk anak-anak miskin (sebab anda tidak mampu untuk membina asrama)

Oleh itu, jawapan mesti : logik/ikut kemampuan, siapa yang diarahkan (cth: kerajaan, masyarakat, pihak tertentu)

TATABAHASA

a. BINA AYAT :Imbuhan sisipan

Serabut

Selerak

Geguli

Dedawai

Gegendang

Telunjuk

rerambut

Jejentik

Kekisi

Jejarum

Jejari

Seruling

Gemuruh

Kemuning

Tetangga

Pepejal

Lelayang


Kemuncup

Keruping

Tetamu

Lelangit

Lelaki


Sesiku

Gemilang

Sesungut

Pepijat

Kekabu


Pepenjuru

Kekunci

Gerodak

Kekuda

Dedaun


Geletar

Gerigi

Gemercing

Bebenang

Bebudak


Gericau

Telapak

Kelupas

Bebawang

Cecair


b. Kata ganda menyalin

tahu-menahu

tolong-menolong

jahit-menjahit

tarik-menarik

sulam-menyulam

tawar-menawar

kata-mengata

sepak-menyepak

tari-menari

tangis-menangis

rampas-merampas

tumbuk-menumbuk

kejar-mengejar

karang-mengarang

simpan-menyimpan

sayang-menyayangi

c. Akronim ( jangan letakkan di awal ayat, jangan jadikan kata nama khas)

Berdikari

Pawagam

Kugiran


Jaluran

CerpenAsbut

GinramaHakis

TabikaKemas kini

TadikaSoalan 3 B) Pengetahuan Bahasa

*AYAT PERINTAH

i) Ayat Suruhan
ayat yang diucapkan dengan tujuan memberi perintah atau arahan.

Cth: Hantarlah buku itu sebelum pulang. / Turunlah dari sini sekarang juga. /Cuci kasut kamu. (suruhan)

ii) Ayat Larangan
ayat yang menggunakan kata larangan seperti jangan, usah atau tak usah sebelum kata kerja
dengan tujuan menegah seseorang melakukan sesuatu.

Contoh: jangan minum air itu. / Usahlah menangis lagi. /Jangan petik bungs itu.(Iarangan)

iii) Ayat Silaan
ayat yang menggunakan kata silaan seperti sila atau jemput sebelum kata kerja dengan tujuan

menjemput atau mempersilakan seseorang.

Contoh : Sila bawa sejadah bila ke surau. / Jemputlah menikmati /Datanglah ke rumah saya. (silaan)


iv) Ayat Permintaan
ayat yang menggunakan kata permintaan seperti minta dan tolong dengan tujuan memohon
permintaan atau pertolongan.
Contoh : Tolong bawakan minuman ini ke dapur. / Minta hadirin semua bergerak ke ilik jamuan. /Tolong jemurkan pakaian itu. (permintaan)

*cakap ajuk & cakap pindah

Cakap Ajuk dan Cakap Pindah

Cakap Ajuk dan Cakap Pindah ialah percakapan yang dilaporkan semula secara lisan atau tulisan tanpa mengubah maksudnya. Cakap ajuk ialah percakapan seseorang yang ditulis semula dengan tidak mengubah maksud asalnya.

2. Dalam penulisan, tanda petik

("...") digunakan untuk cakap ajuk.

3. Cakap pindah ialah perbualan seseorang yang telah ditulis semula dengan menggunakan bahasa tanpa mengubah maksudnya.

4. Tanda petik ("...") tidak digunakan dalam cakap pindah.

5. Perhatikan perbezaan antara cakap ajuk dengan cakap pindah di bawah ini.

Cakap Ajuk

Cakap Pindah

1. Cakap Ajuk ialah percakapan yang dilaporkan semula sebagaimana asalnya dituturkan.

2. Tidak ada sebarang pindaan yang dilakukan.

3. Cakap ajuk dimulai dengan tanda pembuka kata dan diakhiri dengan tanda penutup kata ( “ …….. “ )

1. Cakap Pindah ialah perkataan atau percakapan yang dilaporkan semula tetapi tidak sebagaimana yang dituturkan.

2. Terdapat perbezaan stuktur atau susunan perkataan-perkataan dalam ayat.

3. Walaubagaimanapun , maksud atau susunan perkataan sama.

 1. "Cuci baju kamu," kata ibu kepada Ani.
 2. Cikgu berkata, "Mengapa tidak hadir semalam, Hafizi?"
 3. "Datanglah ke rumah saya malam ini, Encik Azman," kata Encik Lim.
 4. “ Di manakah awak letakkan beg itu ? ” tanya Cikgu Azmi kepada Sunita.
 5. Kata nenek kepada Siti, “ Begini cara membuat kuih Bahulu.”
 6. Kata Hassan kepada Faizal , “ Ini buku awak. ”
 7. “ Ayam itu lapar,” kata Asmah.
 8. “ Berikan bola ini kepada Zainal Abidin,” kata Dollah Salleh.
 1. Ibu menyuruh Ani mencuci bajunya.
 2. Cikgu bertanya kepada Hafizi sebab dia tidak hadir semalam.
 3. Encik Lim mempersilakan Encik Azman ke rumahnya pada malam nanti.
 4. Cikgu Azmi bertanya kepada Sunita di mana dia meletakkan beg itu.
 5. Nenek berkata kepada Siti bahawa begitu cara membuat Kuih Bahulu.
 6. Hassan menyatakan kepada Faizal bahawa itu buku dia.
 7. Asmah menyatakan bahawa ayam itu lapar.
 8. Dollah Salleh menyuruh agar bola itu diberikan kepada Zainal Abidin.

*ayat aktif ke ayat pasif

Contohnya:

Ayat Aktif

Apt Pasif Diri Pertama

(a) Saya mencuci kasut sekolah.

(b) Kita menerima keputusan itu.

(c) Aku akan memetik bunga itu.

(d) Kami sudah menyusun jadual itu.

(a) Kasut sekolah saya cuci.

(b) Keputusan itu kita terima.

(c) Bunga itu akan aku petik.

(d) Jadual itu sudah kami susun.

Ayat Aktif

Ayat Pasif Diri Kedua

(a) Anda harus menyiapkan kerja itu.

(b) Awak mesti menyerahkan surat itu.

(c) Engkau patut memulangkan duitnya.

(d) Kamu perlu membaiki kereta itu.

(a) Kerja itu harus anda siapkan.

(b) Surat itu mesti awak serahkan.

(c) Duitnya patut engkau pulangkan.

(d) Kereta itu perlu kamu baiki.

Ayat Aktif

Ayat Pasif Diri Ketiga

(a) Mereka mengecat bangunan.

(b) Baginda meminta rakyat supaya

bersabar.

(c) Beliau mengarahkan orang ramai

supaya beratur.

(d) Dia sedang menjahit baju.

(a) Bangunan dicat oleh mereka.

(b) Rakyat diminta oleh baginda supaya

bersabar.

(c) Orang ramai diarahkan oleh beliau

supaya beratur.

(d) Baju sedang dijahit olehnya.

Ayat Aktif

Ayat Pasif

1. Ali membaca buku itu.

2. Ibu memasak nasi lemak.

3. Kita mesti mendengar nasihat guru kita.

4. Salmah memukul adiknya dengan kuat.

5. Yusof membawa kerusi patah.

Buku itu dibaca oleh Ali.

Nasi lemak dimasak oleh ibu.

Nasihat guru kita, mesti kita dengar.

Adiknya dipukul dengan kuat oleh Salmah.

Kerusi patah dibawa oleh Yusof

*ayat penyata ke ayat tanya.

Buku saya ada di atas meja – Buku siapakah yang ada di atas meja?

Cikgu Ali yang menyemak karangan saya – Siapakah yang semak karangan saya?

PERIBAHASA

Tinggal 6 peribahasa yang belum keluar

Novel

4 a)

Ayat 1- nama novel

Ayat 2- pernyataan -1m

Ayat 3- huraian/contoh -1m

Ayat 4- pernyataan -1m

Ayat 5- contoh -1m

____

4m + 3 m bahasa

4b)

Ayat 1- nama novel

Ayat 2- pernyataan -1m

Ayat 3- huraian/contoh -1m

Ayat 4- pernyataan -1m

Ayat 5- contoh -1m

Ayat 6- pernyataan -1m

Ayat 7- huraian/contoh -1m

____

6m + 2m bahasa

Jika soalan perbandingan:

Masukkan perkataan manakala dan jawapan boleh 2 persamaan dan 1 perbezaan

Contoh bandingkan nilai kejujuran atau tanggungjawab

No comments:

Post a Comment