Saturday, February 28, 2009

Pengajaran Penulisan Karangan

Berbincang kembali masalah penulisan dalam kalangan pelajar bukan Melayu, sebenarnya banyak faktor yang mengakibatkan penguasaan bahasa Melayu dalam kalangan pelajar bukan Melayu. Selalunya minat, motivasi, efikasi, dan sikap menjadi tumpuan kajian untuk mengenal pasti masalah pembelajaran bahasa.

Sebenarnya, tidak mustahil untuk seseorang itu menguasai bahasa kedua seperti penutur bahasa pertama. Soalnya mahu atau tidak mahu mempelajarinya. Pelajar mungkin tidak nampak apa gunanya sesuatu bahasa itu dipelajari walaupun sudah dijelaskan berulang kali. Pihak sekolah dan guru-guru, selalu mengingatkan pelajar bahawa mendapat kelulusan dalam Bahasa Melayu menjadi syarat untuk mendapatkan sijil SPM. Rata-ratanya, pelajar akan menyedari kepentingannya apabila keputusan SPM diperoleh.

Sebagai guru, seharusnya kita mengajar bahasa dengan menggunakan bahasa itu dalam keadaan sebenarnya dalam kehidupan pelajar. Misalnya, mewujudkan keadaan yang memaksa pelajar menggunakan bahasa untuk berkomunikasi atau untuk melaksanakan sesuatu tugasan. Contohnya, meminta pelajar merakamkan perbualan atau wawancara mereka dengan rakan sedarjah tentang sesuatu isu. Meminta kumpulan pelajar berbincang dan menulis surat rasmi kepada pihak berkuasa tempatan atau agensi kerajaan untuk mengadu masalah yang dihadapi oleh penduduk, atau menulis kepada pengerusi PIBG, untuk meminta bantuan kewangan untuk aktiviti atau projek yang ingin dijalankan oleh pelajar

Thursday, February 26, 2009

Sesi Perbincangan Kali Ke-2

Hari ini 26/2/09, saya telah bertemu dengan penyelia kedua saya, cik lin. Pada 3 petang, perbincangan bermula 3.20pm kerana ada pelajar yang lain dalam bilik cik lin. Selesai perbincangan pukul 5 petang. Banyak cadangan, nasihat dan pembetulan yang perlu dibuat dan data yang perlu dikumpul. Sekarang, saya sudah ada gambaran yang lebih jelas walaupun tidak menyeluruh. Langkah seterusnya adalah membina item soal selidik, dapatkan data daripada JPN dan membaiki objektif, soalan kajian, hipotesis.

Monday, February 23, 2009

Pemahaman tentang Penulisan Karangan

Penulisan Karangan

Menulis karangan ialah satu proses pemilihan, mencantum, menyusun atur dan mengembangkan buah fikiran di dalam bentuk ayat yang berkesan, berperenggan dan dalam unit wacana yang lebih panjang. Karangan menurut Kamus Dewan (1996,577) membawa maksud ciptaan atau rekaan. Menurut Za’ba(1952) yg dipetik oleh Kamaruddin Hj Husin (1998), karangan adalah hasil daripada kepandaian atau kemahiran mengubah atau menyusun kata-kata untuk dijadikan rangkaian kata-kata dan seterusnya untuk dijadikan ayat. Beliau menegaskan bahawa sesebuah karangan mengandungi ayat-ayat yang telah digubah atau disusun untuk dijadikan cerita, laporan, penerangan dan sebagainya. Sementara pendapat Lado(1964), Broto(1974), Bullock(1975) dan Ishak Haron (1979) mengatakan karangan bukanlah sekadar hasil kepandaian atau kemahiran mengubah atau menyusun kata-kata dan ayat biasa sahaja, tetapi merupakan kemahiran menyampaikan idea, fakta dan sebagainya yang terdapat dalam pemikiran manusia(pengarang atau penulis) melalui alat komunikasi yang dinamakan bahasa(Kamaruddin Hj Husin ,1998) Aspek yang paling penting dalam gerak kerja penulisan ialah menulis karangan. Penulisan karangan merupakan tingkat tertinggi kemahiran berbahasa iaitu kemahiran bahasa tulisan. Sebahagian besar daripada pendidikan formal memerlukan aktiviti-aktiviti menulis dan mengarang dalam menyampaikan maklumat, pendapat, idea, fakta dan sebagainya. Mengarang penting dalam kehidupan seharian bagi melicinkan perhubungan formal dalam bentuk surat-menyurat, pernyataan, laporan, perasaan dan aktiviiti penulisan yang lain sama ada alam bentuk penulisan kreatif dan ilmiah( Kamaruddin Hj Husin, 1988).

Karangan adalah satu pelajaran yang terkandung dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah dan Menengah. Penulisan karangan melibatkan kemahiran menulis. Kemahiran Menulis merupakan tingkat tertinggi kemahiran bahasa yang perlu dikuasai oleh pelajar. Kemahiran menulis dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu merujuk kepada keupayaan murid menghasilkan pelbagai jenis penulisan kreatif yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi dengan menggunakan ayat yang gramatis, tanda baca dan ejaan yang betul, serta tulisan yang jelas dan kemas.
Huraian Sukatan Pelajaran, mencatatkan 2 elemen utama yang perlu dikuasai oleh pelajar dalam pembelajaran Bahasa Melayu iaitu penggunaan dan kemahiran bahasa. Penggunaan bahasa dalam Huraiaan Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu merangkumi tiga bidang utama iaitu bidang interpersonal, bidang maklumat dan bidang estetik, manakala kemahiran bahasa pula meliputi kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis. Kemahiran bahasa ini merupakan teras kepada penguasaan bahasa baku.
Isahak Haron(1979) berpendapat kemahiran menulis (karangan) adalah mustahak dalam kegiatan-kegiatan pendidikan formal kerana kebanyakan jawapan dalam ujian dan peperiksaan rasmi adalah memerlukan pengucapan idea, pendapat, fakta dan lain-lainnya disampaikan melalui kemahiran bahasa tulisan yagn sifat bahasanya adalah formal. Mata pelajaran Bahasa Melayu yang diajar di sekolah mengambil kira tiga kemahiran yang utama iaitu lisan, bacaan dan penulisan. Pengajaran lisan dan bacaan tidak begitu menimbulkan masalah kerana bahan-bahan teks untuk pengajaran tersebut telah sedia ada dan murid-murid hanya perlu membuat rujukan sahaja. Sebaliknya dalam penulisan, guru menghadapi masalah kerana murid-murid perlu menampilkan idea sendiri dengan bantuan guru dan murid tidak pula berusaha untuk menulis karangan dengan baik. (Kamaruddin Hj Husin, 1988)

Pemahaman tentang Penulisan Karangan

Penulisan Karangan

Menulis karangan ialah satu proses pemilihan, mencantum, menyusun atur dan mengembangkan buah fikiran di dalam bentuk ayat yang berkesan, berperenggan dan dalam unit wacana yang lebih panjang. Karangan menurut Kamus Dewan (1996,577) membawa maksud ciptaan atau rekaan. Menurut Za’ba(1952) yg dipetik oleh Kamaruddin Hj Husin (1998), karangan adalah hasil daripada kepandaian atau kemahiran mengubah atau menyusun kata-kata untuk dijadikan rangkaian kata-kata dan seterusnya untuk dijadikan ayat. Beliau menegaskan bahawa sesebuah karangan mengandungi ayat-ayat yang telah digubah atau disusun untuk dijadikan cerita, laporan, penerangan dan sebagainya. Sementara pendapat Lado(1964), Broto(1974), Bullock(1975) dan Ishak Haron (1979) mengatakan karangan bukanlah sekadar hasil kepandaian atau kemahiran mengubah atau menyusun kata-kata dan ayat biasa sahaja, tetapi merupakan kemahiran menyampaikan idea, fakta dan sebagainya yang terdapat dalam pemikiran manusia(pengarang atau penulis) melalui alat komunikasi yang dinamakan bahasa(Kamaruddin Hj Husin ,1998) Aspek yang paling penting dalam gerak kerja penulisan ialah menulis karangan. Penulisan karangan merupakan tingkat tertinggi kemahiran berbahasa iaitu kemahiran bahasa tulisan. Sebahagian besar daripada pendidikan formal memerlukan aktiviti-aktiviti menulis dan mengarang dalam menyampaikan maklumat, pendapat, idea, fakta dan sebagainya. Mengarang penting dalam kehidupan seharian bagi melicinkan perhubungan formal dalam bentuk surat-menyurat, pernyataan, laporan, perasaan dan aktiviiti penulisan yang lain sama ada alam bentuk penulisan kreatif dan ilmiah( Kamaruddin Hj Husin, 1988).

Karangan adalah satu pelajaran yang terkandung dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah dan Menengah. Penulisan karangan melibatkan kemahiran menulis. Kemahiran Menulis merupakan tingkat tertinggi kemahiran bahasa yang perlu dikuasai oleh pelajar. Kemahiran menulis dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu merujuk kepada keupayaan murid menghasilkan pelbagai jenis penulisan kreatif yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi dengan menggunakan ayat yang gramatis, tanda baca dan ejaan yang betul, serta tulisan yang jelas dan kemas.
Huraian Sukatan Pelajaran, mencatatkan 2 elemen utama yang perlu dikuasai oleh pelajar dalam pembelajaran Bahasa Melayu iaitu penggunaan dan kemahiran bahasa. Penggunaan bahasa dalam Huraiaan Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu merangkumi tiga bidang utama iaitu bidang interpersonal, bidang maklumat dan bidang estetik, manakala kemahiran bahasa pula meliputi kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis. Kemahiran bahasa ini merupakan teras kepada penguasaan bahasa baku.
Isahak Haron(1979) berpendapat kemahiran menulis (karangan) adalah mustahak dalam kegiatan-kegiatan pendidikan formal kerana kebanyakan jawapan dalam ujian dan peperiksaan rasmi adalah memerlukan pengucapan idea, pendapat, fakta dan lain-lainnya disampaikan melalui kemahiran bahasa tulisan yagn sifat bahasanya adalah formal. Mata pelajaran Bahasa Melayu yang diajar di sekolah mengambil kira tiga kemahiran yang utama iaitu lisan, bacaan dan penulisan. Pengajaran lisan dan bacaan tidak begitu menimbulkan masalah kerana bahan-bahan teks untuk pengajaran tersebut telah sedia ada dan murid-murid hanya perlu membuat rujukan sahaja. Sebaliknya dalam penulisan, guru menghadapi masalah kerana murid-murid perlu menampilkan idea sendiri dengan bantuan guru dan murid tidak pula berusaha untuk menulis karangan dengan baik. (Kamaruddin Hj Husin, 1988)

Thesis Versi Bahasa Melayu

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

Tajuk:

Blogs: Satu Platform untuk Penulisan Karangan

Bab 1 Pengenalan

1.1 Pendahuluan

Pelajar hari ini merupakan modal insan untuk pasaran ekonomi berasaskan pengetahuan pada abad ke-21. Sebagai pendidik, kita perlu menyediakan pelajar kita untuk pasaran abad ke-21 ini. Oleh sebab itu, kita perlu mendedahkan dan membekalkan pelajar kita dengan kemahiran teknologi internet 2.0 agar mereka dapat berkolaborasi dalam persekitaran global. Perkembangan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) yang begitu pesat telah mengubah cara penggunaan intenet melayari internet.

Dengan teknologi web 2.0, pengguna internet tidak lagi menjadi pengguna yang pasif seperti mendapatkan maklumat dan membaca berita di laman web. Pengguna internet boleh menjadi penyumbang dan berkolaborasi dengan komuniti internet yang tanpa sempadan. Laman-laman web hasil perkembangan teknologi Web 2.0 adalah seperti podcasts, wiki’s, blog dan Google docs. Weblogs atau singkatannya Blogs begitu popular dan mendapat perhatian daripada pengguna internet. Penggunaan blogs begitu popular sekali. Jumlah blogs yang dibina setiap hari Dengan menggunakan blogs, kita boleh membaca, menulis dan menerbitkan hasil penulisan kita di internet dan kepada bilangan pembaca yang lebih luas.

Apa yang menjadikan pembinaan blogs begitu menarik adalah pengguna boleh membinanya tanpa perlu membuat bayaran jika menggunakan perisian pembinaan blogs yang percuma yang dihoskan oleh beberapa buah syarikat perisian blog di internet seperti Blogger.com, LiveJournal, MySpace, WordPress.com dan lain-lain lagi.

Definisi Weblogs atau Blogs

Weblogs atau blogs merupakan laman jurnal peribadi atau laman yang mudah dibina dengan menggunakan antaramuka grafik pengguna atau GUI(Graphical User Interface) yang disediakan dalam perisian blogs tanpa mempunyai sebarang pengetahuan dalam bahasa pengaturcaraan dan kepakaran teknikal. (Blood, 2002b:12) Weblog paling tepat didefinisikan sebagai “ satu laman web yang kerap dikemaskini, dengan bahan baharu diposkan pada bahagain atas laman. Theresa Ross Embrey (2002) dalam Teacher Librarian Disember 2002 mendefinisikan Weblogs adalah penggabungan antara sebuah diari, laman web dan komuniti dalam talian. Weblogs atau secara singkat Blogs bermula sebagai laman web yang menyenaraikan pautan pada nota kaki sesautu laman web ke laman web yang lain yang mengandungi kandungan yang menarik, melucukan, menimbulkan rasa ingin tahu, dan atau secara umumnya kandugan yang menakjubkan oleh penerbit blogs( Lankshear & Knobel, 2003). Ciri umum sebuah laman blogs adalahmengandungi “satu laman utama yang diakses oleh masyarakat dunia, disusun dalam bentuk kedudukan kronologi yang terbalik, mengandungi pautan ke blogs atau laman web, dan ditulis oleh seorang penulis.” (Guenther, 2005) Blogs adalah satu perisian penerbitan blog yang membenarkan penggunaan untuk membina dan mengedit kandugan laman web dengan kemahiran teknikal yang minimum(Holtz, 2006). Secara teknikal, blogs juga dikenali sebagai Sistem Pengurusan Kandungan atau singkatannya CMS(Content Management Systems). Sebagai CMS, blog membenarkan penulis menerbitkan dan menguruskan kandungan pada laman tertentu tanpa keperluan untuk berdepan dengan kod program.(Tan, 2008).

Blogs dalam Pendidikan

Teknologi Web 2.0 merupakan teknologi terkini dan penting untuk para pendidik berupaya menggunakan teknologi ini dan memahami kesan gelombang teknologi ini terhadap masyarakat dan masa depan kita. Blogs merupakan satu platform, satu alat, dan satu medium dalam dunia pendidikan. Sebagai platform, blogs boleh digunakan oleh pendidik to membina satu ruang dalam laman web untuk pelajar-pelajarnya menghantar kerja rumah mereka, tugasan dan hasil penulisan mereka. Sebagai alat, blogs boleh digunakan untuk menyampaikan kandungan pelajaran dalam proses pengajaran dan pembelajaran sama ada dalam bilik darjah mahupun di luar kawasan bilik darjah. Sebagai medium, blogs digunakan untuk membolehkan interaksi, komunikasi dan kolaborasi antara guru dengan pelajar malah dengan pengguna internet di seluruh dunia.

Blogs mempunyai beberapa aplikasi yang boleh digunakan dalam bidang pendidikan dan khusunya dalam konteks sekolah(Clyde, 2005) Pendidik agak lambat mengintegrasikan blogs dalam bidang pendidikan atas beberapa sebab. Namun, disebabkan semakin ramai pengguna internet membina blogs, semakin ramailah guru dan sekolah mula mencuba teknologi ini untuk berkomunkasi dengan pelajar dan ibu bapa.(Richardson, 2004).

Wiley and Martindale (2005) blogs dalam instruksi akan memberi pelajar peluang yang tidak pernah wujud dahulu. Kemahiran khusus tidak diperlukan untuk membina laman web, hal ini menggalakkan orang ramai di mana-mana sahaja untuk menghasilkan kandungan dalam talian seperti yang dinyatakan oleh Maloney (2007).

Read (2006) menjelaskan bahawa motivasi memupuk minat yang bertukar menjadikan pengalaman bertulis secara efektif. Dalam kajiannya, Read telah menganalisis 6 blogs remaja dengan menggunakan Hierarki Keperluan Maslow. Beliau menyatakan bahawa dengan menganalisis 6 laman blogs remaja, beliau mendapati bahawa proses penulisan dalam blogs membantu pelajar menjadi penulis dan meningkatkan kemahiran teknologi mereka, apatlah lagi kepada mereka yang memang berasa keberatan untuk menulis.

Penulisan Karangan

Menulis karangan ialah satu proses pemilihan, mencantum, menyusun atur dan mengembangkan buah fikiran di dalam bentuk ayat yang berkesan, berperenggan dan dalam unit wacana yang lebih panjang. Karangan menurut Kamus Dewan (1996,577) membawa maksud ciptaan atau rekaan. Menurut Za’ba(1952) yg dipetik oleh Kamaruddin Hj Husin (1998), karangan adalah hasil daripada kepandaian atau kemahiran mengubah atau menyusun kata-kata untuk dijadikan rangkaian kata-kata dan seterusnya untuk dijadikan ayat. Beliau menegaskan bahawa sesebuah karangan mengandungi ayat-ayat yang telah digubah atau disusun untuk dijadikan cerita, laporan, penerangan dan sebagainya. Sementara pendapat Lado(1964), Broto(1974), Bullock(1975) dan Ishak Haron (1979) mengatakan karangan bukanlah sekadar hasil kepandaian atau kemahiran mengubah atau menyusun kata-kata dan ayat biasa sahaja, tetapi merupakan kemahiran menyampaikan idea, fakta dan sebagainya yang terdapat dalam pemikiran manusia(pengarang atau penulis) melalui alat komunikasi yang dinamakan bahasa(Kamaruddin Hj Husin ,1998) Aspek yang paling penting dalam gerak kerja penulisan ialah menulis karangan. Penulisan karangan merupakan tingkat tertinggi kemahiran berbahasa iaitu kemahiran bahasa tulisan. Sebahagian besar daripada pendidikan formal memerlukan aktiviti-aktiviti menulis dan mengarang dalam menyampaikan maklumat, pendapat, idea, fakta dan sebagainya. Mengarang penting dalam kehidupan seharian bagi melicinkan perhubungan formal dalam bentuk surat-menyurat, pernyataan, laporan, perasaan dan aktiviiti penulisan yang lain sama ada alam bentuk penulisan kreatif dan ilmiah( Kamaruddin Hj Husin, 1988).

Karangan adalah satu pelajaran yang terkandung dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah dan Menengah. Penulisan karangan melibatkan kemahiran menulis. Kemahiran Menulis merupakan tingkat tertinggi kemahiran bahasa yang perlu dikuasai oleh pelajar. Kemahiran menulis dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu merujuk kepada keupayaan murid menghasilkan pelbagai jenis penulisan kreatif yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi dengan menggunakan ayat yang gramatis, tanda baca dan ejaan yang betul, serta tulisan yang jelas dan kemas.

Huraian Sukatan Pelajaran, mencatatkan 2 elemen utama yang perlu dikuasai oleh pelajar dalam pembelajaran Bahasa Melayu iaitu penggunaan dan kemahiran bahasa. Penggunaan bahasa dalam Huraiaan Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu merangkumi tiga bidang utama iaitu bidang interpersonal, bidang maklumat dan bidang estetik, manakala kemahiran bahasa pula meliputi kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis. Kemahiran bahasa ini merupakan teras kepada penguasaan bahasa baku.

Isahak Haron(1979) berpendapat kemahiran menulis (karangan) adalah mustahak dalam kegiatan-kegiatan pendidikan formal kerana kebanyakan jawapan dalam ujian dan peperiksaan rasmi adalah memerlukan pengucapan idea, pendapat, fakta dan lain-lainnya disampaikan melalui kemahiran bahasa tulisan yagn sifat bahasanya adalah formal. Mata pelajaran Bahasa Melayu yang diajar di sekolah mengambil kira tiga kemahiran yang utama iaitu lisan, bacaan dan penulisan. Pengajaran lisan dan bacaan tidak begitu menimbulkan masalah kerana bahan-bahan teks untuk pengajaran tersebut telah sedia ada dan murid-murid hanya perlu membuat rujukan sahaja. Sebaliknya dalam penulisan, guru menghadapi masalah kerana murid-murid perlu menampilkan idea sendiri dengan bantuan guru dan murid tidak pula berusaha untuk menulis karangan dengan baik. (Kamaruddin Hj Husin, 1988)

Sunday, February 22, 2009

Blogs In Education

Weblogs or blogs has been integrated in the process of teaching and learning. Blogs served as a platform, a tool and a medium.

As a platform----blogs allows teachers and students to publish their work online.

As a tool---blogs can be used as tool in teaching and learning, where teachers and students can create content, edit and access the information on 24/7 basis.

As a medium---blogs allows students and teachers to communicate, collaborate, and connected beyond the school environment.

Thesis/Dissertation

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

Title:

Weblogs as a Platform to Enhanced Composition Writing in Malay Language

Chapter 1 Introduction

1.1 Introduction

Students today are the human capital in the twenty first century knowledge based market. As educators, we have to prepare our students for the twenty first century market. To be able to do that, we have to expose and provide our students skills in the web 2.0 technologies which allow them to collaborate in global environment. The rapid growth of Information Technology and Communication has changed roles of internet users in the World Wide Web. With the Web 2.0 technologies, most of the World Wide Web users are now not passive consume or retrieve information from the internet anymore. They can be active contributors and collaborate with the wide communities on the web. Web 2.0 technologies tools including podcasts, wiki’s, blogs, and Google docs. By using blogs, we will be able to read, write and publish our work online to a larger audience. The best part of it is that it is free if we are using the hosted blog software. A hosted blog is one where all data and the publishing interface reside on the server of the blogging software company like Blogger.com, WordPress.com, MySpace, greasy.com, LiveJournal.

Weblogs Definition

Blogs or Weblogs is a personal online journal or website which can be easily created using the Graphical User Interface provided by the blogging software without any programming knowledge or technical expertise. (Blood, 2002b:12) A weblog is best defined as “a website that is up-dated frequently, with new material posted at the top of the page. Theresa Ross Embrey (2002) in Teacher Librarian December 2002 defined Weblogs as “a cross between a diary, a web site and an online community “. Weblogs – or blogs for short—began as websites that listed annotated hyperlinks to other websites containing interesting, curious, hilarious and/or generally newsworthy content located by the publisher of the weblogs ( Lankshear & Knobel, 2003). A typical blog site consists of “a single page of entries which are accessible by the public, arranged in reverse chronological order, containing hyperlinks to other blogs or web sites, and written by a single author” (Guenther, 2005) A blog is web publishing software which allows users to create and edit the content of a web page with a minimum of technical expertise (Holtz, 2006). Technically, blogs are also known as CMS or Content Management Systems. Being a CMS blog allow the write to easily publish to specific Web site and manage the content without the need to deal with the program code (Tan, 2008).

Blogs in Education

Web 2.0 technologies are the newest technologies, and it is important the educators understand what an impact these new technologies will have on society and the future. One of the Web 2.0 tools is Weblogs or Blogs. Blogs is a platform, a tool and a medium. As a platform, blogs can be used by educator to set up a space where students can post their work, assignments. As a tool, blog can be used in the teaching and learning process in school environment and extend it to outside the school environment. As a medium, blogs can be used to able the communication and interaction between teachers and students, or even the global audiences.

Blogs have a number of applications in education and particularly in the school context (Clyde, 2005) Educators have been slower to adopt blogs in education settings for a numbers of reasons. But as more and more people get on the blog bandwagon, more and more teachers and schools are starting to experiment with technology to communicate with students and parents (Richardson, 2004).

As Wiley and Martindale (2005) stated instructional blogging will provider learner with opportunities that have never been available before. Specialized skills are now not needed to create web pages, which allow more people everywhere the ability to create online content as stated by Maloney (2007).

Read (2006) explains motivation leads to enthusiasm which is turn lead to more effective writing experiences. In this study, Read analyses the blogs of six adolescents by using Maslow’s hierarchy needs. He states the following: By studying the blogs of six adolescents, Read discovered that the process of writing in blogs helps students grow as writers and improved their technology skills, even for those who have been historically reluctant to write.

Saturday, February 21, 2009

Thesis/Dissertation

Draft 1 -22/2/2009

Title :
Blogs as a Platform for Composition Writing in Malay Language

Chapter 1

Introduction

The rapid growth of Information Technology and Communication has changed roles of internet users in the World Wide Web. With the Web 2.0 technologies, most of the World Wide Web users are now not passive consume or retrieve information from the internet anymore. They can be active contributors and collaborate with the wide communities on the web. One of the tools created in conjunction with web 2.0 technologies is the weblogs. By using blogs, we will be able to read, write and publish our work online to a larger audience. The best part of it is that it is free if we are using the hosted blog software. A hosted blog is one where all data and the publishing interface reside on the server of the blogging software company like Blogger.com, WordPress.com, MySpace, greasy.com, LiveJournal. Blogs enables blogger to create content, comment, reflect, collaborate, sharing information and connected to a worldwide community.

Weblogs Definition

Blogs or Weblogs is a personal online journal or website which can be easily created using the Graphical User Interface provided by the blogging software without any programming knowledge or technical expertise. (Blood, 2002b:12) A weblog is best defined as “a website that is up-dated frequently, with new material posted at the top of the page. Theresa Ross Embrey (2002) in Teacher Librarian December 2002 defined Weblogs as “a cross between a diary, a web site and an online community “. Weblogs – or blogs for short—began as websites that listed annotated hyperlinks to other websites containing interesting, curious, hilarious and/or generally newsworthy content located by the publisher of the weblogs ( Lankshear & Knobel, 2003). A typical blog site consists of “a single page of entries which are accessible by the public, arranged in reverse chronological order, containing hyperlinks to other blogs or web sites, and written by a single author” (Guenther, 2005) A blog is web publishing software which allows users to create and edit the content of a web page with a minimum of technical expertise (Holtz, 2006). Technically, blogs are also known as CMS or Content Management Systems. Being a CMS blog allow the write to easily publish to specific Web site and manage the content without the need to deal with the program code (Tan, 2008).

Friday, February 20, 2009

Pemilihan Platform yang Sesuai

Sesiapa yang ingin mengintegrasikan blogs dalam pengajaran dan pembelajaran, boleh menggunakan blogger.com sebagai platformnya.

Scott Huette (2006) Blogs in Education mencadangkan blogger.com kerana mudah digunakan dan popularitinya.

Diana Eastment(2004)mencadangkan penggunaan blogger.com kerana ciri-cirinya yang mesra pengguna

PCWorld.com (2007) setelah membuat penilaian terhadap platform yang disediakan, Blogger.com merupakan pilihan pertama sebagai platform untuk membina blog.
1. Blogger.com
2. WordPress.com
3. TypePad
4. Tripod
5. Squarespace

Tuesday, February 17, 2009

Potensi Blogs sebagai Platform Penulisan Karangan

Daripada pembacaan yang telah dibuat selama sebulan ini, saya telah berjaya mengumpul beberapa tinjauan literatur tentang penggunaan blogs dalam pengajaran dan pembelajaran:

Wayne Hurlbert(2005) menyatakan bahawa:"writing improves writing skills,better writing ability,and enhanced ability to express oneself in print.

Mark Bernstein(2003) pula menyatakan bahawa : why do weblogs matter for schools? Not because "Web Skills" will help the kids get jobs, but because writing for the Web helps restore the value of writing.

Pendekatan Baharu dalam Penulisan Karangan

Di sekolah, penulisan karangan lebih bertumpu dan fokus kepada peperiksaan. Kreativiti pelajar dalam penulisan tidak digalakkan dan tidak dipupuk. Kebanyakan tajuk karangan yang diberi merupakan tajuk-tajuk yang bersifat fakta dan memerlukan pelajar mempunyai pengetahuan tentang sesuatu tajuk atau topik. Contohnya, jika pelajar-pelajar diminta untuk menulis tentang Wawasan 2020, didapati ramai pelajar pernah mendengar istilah ini tetapi mereka tidak mempunyai pengetahuan dan maklumat yang mencukupi untuk menghasilkan karangan ini. Apatah lagi, pelajar-pelajar bukan Melayu yang jarang menulis, membaca dan menggunakan Bahasa Melayu. Konsep Wawasan 2020 amat asing bagi mereka.

Daripada pembacaan yang dibuat, didapati blog dikatakan boleh mendorong pelajar untuk mengumpul maklumat tentang sesuatu topik dan merancang penulisan mereka dengan lebih teliti. Mereka akan lebih berhati-hati dengan ejaan, kosa kata, ayat yang digunakan.

Monday, February 16, 2009

Burung-burung

Semalam, saya cuba membuat kek coklat basah, buah tangan daripada seorang rakan Melayu, Yatie namanya. Setelah siap, saya mendapati dapur saya didatangi burung-burung pipit. Mula-mulanya 3 ekor, kemudian 4 ekor, 5 ekor hinggalah 6 ekor yang hinggap kat grill pintu ke belakang rumah. Adakah disebabkan masakan saya itu begitu wangi sekali sehingga burung-burung ini tercium akan keharumannya? Jiran kata mengikut kepercayaan orang-orang tua masyarakat Cina, itu tandanya bilangan anak that you are going to have. Terkejut saya mendengarnya, 6 orang. Tertanya-tanya mungkinkah ada interprestasi yang lain tak? Sebab ini merupakan kali kedua femonena seperti ini berlaku.

3 ekor
4 ekor

5 ekor

5 ekor burung dengan pelbagai ragam

6 ekor
Mungkinkah burung-burung ini ialah burung yang saya beli daripada kedai dan lepaskan di belakang rumah saya tu, dah banyak burung yang saya beli dan lepaskan sejak 2004 hingga sekarang, lebih kurang 30-40 ekor.

Saturday, February 14, 2009

Masalah Penulisan Karangan (samb..)

Berkenaan dengan masalah penulisan karangan dalam kalangan pelajar-pelajar, terdapat seribu satu faktor dan sebabnya. Daripada pengalaman mengajar selama 13 tahun di sekolah jenis kebangsaan, mungkin terdapat perbezaan antara pelajar bandar dan luar bandar. Saja ingin berkongsi pengalaman.

1. Kurang mempraktikkan bahasa
Pelajar bukan Melayu di kawasan bandar kecil didapati kurang menggunakan Bahasa Melayu sama ada di sekolah atau di luar kawasan sekolah. Jika hendak menguasai sesuatu bahasa, perlulah kita menggunakannya dalam kehidupan seharian kita. Saya bernasib baik kerana mampu menguasai bahasa ini, walaupun bukan 100% sempurna tetapi ala-ala Phang Chinn Fei dan Michelle Wee. Hal ini adalah disebabkan sejak kecil saya mendengar lagu Melayu. Masih dalam ingatan pada masa itu lagu-lagu Allahyarham Sudirman, Datuk Sharifah Aini, Alleycats, D.J. Dave, Raja Ema, Uji Rashid memang popular, kami ada album penyanyi-penyanyi ini. Masa tu, saya masih di sekolah rendah, kaset-kaset ini dibeli oleh kakak. Daripada situlah, kami adik-beradik memang fasih berbahasa Melayu. Kakak pernah memenangi peraduan menulis cerpen di sekolah, saya pula menang peraduan menulis sajak. Mungkin kalau terjumpa sajak saya tu, bolehlah saya poskan di sini.

2. Kurang membaca dalam Bahasa Melayu
Kebanyakan pelajar saya boleh dikatakan 99% berbangsa Cina, kalau kelas yang baik memang boleh tahan penulisan mereka tu, hingga ada yang memang menonjol dalam penulisan. Senario yang berbeza berlaku di kelas yang sederhan dan lemah. Apabila ditanya tentang sesuatu isu, mereka tidak mampu memberikan apa-apa maklumat, sebenarnya kalau dijelaskan lagi mereka akan faham cuma tidak dapat menyampaikannya dalam Bahasa Melayu. Prinsip saya, apabila berkomunikasi dengan pelajar saya, sama ada di kawasan sekolah atau kawasan luar sekolah memang dalam Bahasa Melayu. Pelajar-pelajar dari kelas baik memang tahu akan bahasa yang perlu digunakan oleh mereka jika ingin bertanya soalan. Saya selalu memberitahu pelajar saya pada hari pertama saya masuk ke kelas bahawa saya tidak tahu berbahasa Mandarin. Budak-budak ini percaya 100%, sampai hari ini masih ramai yang tidak tahu bahawa saya boleh berbahasa Mandarin(ha..ha, pembohongan dengan niat yang tulus ikhlas dengan kebaikan mereka jugak). Orang luar memang akan memandang ke arah saya dan anak murid saya apabila kami berbual sama ada apabila terserempak di pasar raya, pasar malam atau mana-mana saja sebab kami berbual dalam Bahasa Melayu.


sambung lagi...

Wednesday, February 11, 2009

Seminar Penyelidikan Pendidikan UPM 2009

INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATIONAL RESEARCH AND PRACTICE
10-11 JUNE 2009

The Faculty of Educational Studies, Universiti Putra Malaysia is organizing an international conference on educational research and practice for school teachers, post-graduate students and academics in tertiary institutions. This biennial conference serves as a platform for knowledge sharing, professional interaction and networking among scholars and practitioners in the field of education from all over the world. In line with this, participants and paper contributors are cordially invited to participate in the conference. For more details, you can go to : http://u-events.upm.my/icerp2009/home.html

Thesis in English

I will try to write my thesis in two version
1. Malay Language
2. English

This is due to the articles that i read is in English, but I am using blogs as an alternative platform for my students to write their composition in Malay language.

Monday, February 9, 2009

Memilih Penyedia Kemudahan Membina Blog yang Sesuai

Daripada bacaan yang telah dibuat setakat ini, didapati ramai yang mencadangkan Blogger.com sebagai platform yang paling sesuai untuk melaksanakan pengintegrasian blogs dalam pengajaran dan pembelajaran antaranya:

Diana Eastment mengatakan bahawa blogger.com lebih mesra pengguna

Scott Huette(2006)mencadangkan penggunaan blogger.com untuk memulakan aktiviti blogs kerana blogger lebih senang digunakan dan kerana popularitinya.

Penggunaan Blogs Meningkatkan Kemahiran Menulis

Menurut Mark Bernstein(2004) bahawa penggunaan blogs sudah terbukti dapat meningkatkan kemahiran menulis seseorang atas beberapa sebab:

1. Kekerapan menulis meningkatkan kemahiran menulis
2. Menulis untuk pembaca meningkatkan kemahiran menulis
3. Penulisan yang bermakna meningkatkan kemahiran menulis
4. Menulis dengan menggunakan komputer meningkatkan kemahiran menulis

Frequent writing improves writing. We've been teaching this lesson since time began: writers write. The streets of the city are full of people who wanted to write, but never could manage to do it; instilling the habit of frequent writing is the indispensable first step. Weblogs require regular updates; weblogs improve writing.

Writing for an audience improves writing. Why else have we developed our elaborate apparatus of writing workshops, seminars, student magazines, and literary magazines? Weblog provide an audience; weblogs improve writing.

Writing that matters improves writing. Writers only develop by attempting work that matters to them. You can, perhaps, develop voice and technique by writing grocery lists, but writing about things that matter is, ultimately, essential to a writer's development. So, too, is developing a facility for shifting among topic and genre, lest the writer become an ad-writer or an obit-writer or an insurance writer. To be effective, weblogs cross genre. To be timely, weblogs cross topic. Weblogs improve writing.

Writing on a computer improves writing. We've done the experiment, and the advantage was so overwhelming that today, just about everyone who writes professionally, whose work depends on writing, either writes on a computer or writes elsewhere as an dramatic, performative statement. Weblog tools are computer tools -- especially client-side tools like Tinderbox and City Desk: weblogs improve writing.

dipetik daripada Mark Bernstein(2004)" Do Weblogs Improve Writing"

Saturday, February 7, 2009

Penulisan Karangan dan Pemeriksaan Karangan

Daripada pengalaman mengajar, saya mendapati pelajar tidak begitu minat untuk menulis karangan kerana masalah penguasaan kemahiran menulis, masalah untuk mengembangkan isi dan kurang mengambil tahu isu semasa yang berlaku. Pelajar lebih bertumpu kepada apa yang boleh dipelajari daripada buku teks atau yang terkandung dalam sukatan pelajaran dan apa yang diajar oleh guru-guru.

Pelajar seharusnya didedahkan kepada teknik mencari maklumat dan menggunakan maklumat yang begitu kaya dalam tapak sesawang. Pelbagaikan cara penulisan karangan seperti dengan menggunakan word processing, grafik dan blogs. Dengan itu, penulisan karangan akan menjadi aktiviti yang menarik tidak hanya dalam bentuk perkataan tetapi pelajar boleh memasukkan elemen grafik, carta dan gambar untuk menjadikan penulisan mereka lebih menarik.

Apa yang lebih penting adalah komen daripada guru dan rakan sebaya tentang penulisan mereka, maklum balas ini dapat memotivasikan pelajar untuk menulis dengan lebih kerap serta membuat refleksi terhadap apa yang telah ditulis oleh mereka.

Pelajar memang berminat untuk melihat komen yang diberikan oleh guru, setiap kali saya pulangkan buku karangan kepada pelajar, saya dapat melihat pelajar-pelajar akan membuka buku karangan masing-masing untuk melihat apa komen yang telah tulis pada buku mereka.

Kolaboratif Penggunaan Blogs

Saya ingin mengalu-alukan sesiapa sahaja atau warga pendidik yang telah mengintegrasikan blogs dalam proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas mereka memberi nasihat, pandangan dan tips untuk menggunakan blogs sebagai satu platform alternatif untuk menggalakkan pelajar menulis karangan.

Wednesday, February 4, 2009

Thesis

Tajuk : Kesan Penggunaan Blogs sebagai Platform Alternatif dalam Penulisan Karangan dan Persepsi Pelajar tentang Kolaborasi.

Abstrak

Blog semakin popular dan mendapat perhatian semua lapisan masyarakat sama ada sebagai pembaca atau penulis blog. Ciri-ciri Teknologi Web 2.0 memnudahkan sesiapa sahaja boleh menjadi penyumbang maklumat, berkongsi maklumat. Kajian ini menggunakan blogs sebagai satu platform alternatif untuk menggalakkan pelajar menulis. Penulisan merupakan kemahiran yang tertinggi dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Menengah. Seramai 40 orang pelajar yang dipilih secara rawak, 20 orang pelajar akan menggunakan blog untuk penulisan karangan mereka, manakala 20 orang pelajar sebagai kumpulan kawalan. Reka bentuk kajian adalah kajian eksperimen.

Monday, February 2, 2009

Seminar Kebangsaan ICT dalam Pendidikan 2009

Universiti Pendidikan Sultan Idris menganjurkan Seminar Kebangsaan ICT dalam Pendidikan 2009 di Hotel Impiana Casuarina Ipoh pada 3 & 4 Febuari 2009.
Antara Sub Tema yang disenaraikan ialah :
A. Pengintegrasian ICT
B. Sumber Terbuka
C. E-Pembelajaran
D. ICT dalam Pengurusan Pendidikan
E. ICT dalam Penilaian dan Pengukuran
F. ICT dalam Pendidikan Sepanjang Hayat
G. Inovasi, kreativiti & ICT
H. Teknologi
I. Pendidikan ICT
J. Pendidikan Seni & Muzik melalui ICT

Antara Tajuk yang menarik minat dan berkait dengan disertasi saya ialah
STUDENTS' EXPERIENCE IN USING BLOG AS LEARNING SUPPORT TOOL oleh Saudara Khirulnizam Abd Rahman, Hasnuddin Ab Rahman (Faculty of Information Science & Technology) Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

Seminar ini merupakan satu platform yang baik dan patut diadakan kerana memberi peluang kepada pendidik untuk mengetahui kajian yang berkait dengan penggunaan ICT atau aplikasi dan integrasi ICT dalam pendidikan.